BRUSSELSESTRAAT 20

2 Appartementen in 18de eeuws gebouw, rijksmonument, voormalige winkelruimte
Maastricht, Nederland
Status: in uitvoering

\

Het ontwerp biedt 2 grote appartementen. Tijdens het ontwerp lag de grote uitdaging in om zo min mogelijk ruimte te verliezen door onnodige gangen e.d., omdat het een erg smal en diep pand is.

De 2 appartementen zijn toegankelijk gemaakt vanuit een gemeenschappelijke ruimte achter de monumentale winkelpui. Voor de 2 appartementen wordt een eis gesteld om op eigen terrein fietsen te kunnen stallen. Omdat het perceel geen achterom heeft, is de enige mogelijkheid om de fietsen middels de voordeur de stalling binnen te brengen. Om deze rede is er een inpandige fietsenstalling gemaakt, waarbij de wanden en deuren van deze ruimte niet hoger zijn dan 2,3m. Hierdoor loopt het plafond visueel door, en blijven de moerbalken prominent in het zicht. Het trappenhuis is op alle verdiepingen aan de oostzijde van het pand geplaatst. Hierdoor wordt de verkeersruimte beperkt, en zijn de toegangen naar de appartementen duidelijk zichtbaar vanuit de hoofdentree.

Appartement 1 is op de begane grond gesitueerd, en heeft een open loft indeling. Binnenkomend vanuit de voordeur van het appartement is het bestaande monumentale raam, in de oude achtergevel van het monument, prominent aanwezig. Het raam is een speels element om het woonvertrek daarachter te onthullen maar tevens ook de nodige privacy te bieden.
Vanuit de gangzone achter de voordeur is het sanitair voorzien, waarop een tussenvloer wordt geplaatst. De tussenvloer is een multifunctionele ruimte die ruimte biedt voor een bureau, logeerkamer e.d..
Via de bestaande monumentale deur in de oude achtergevel, wordt toegang geboden aan de open loft ruimte. Ondanks de open ruimte wordt deze gekenmerkt door de bestaande gewelfde kelder die vanuit het woongedeelte toegankelijk blijft, en de nieuwe grote pui met zicht op de tuin. Deze pui biedt tevens toegang tot een 26 meter diepe tuin, bestemd voor appartement 1.

Appartement 2:
Appartement 2 oftewel de bovenwoning is toegankelijk gemaakt ten opzichte van een gemeenschappelijke voorruimte. De trap op de begane grond is tevens de toegang tot dit appartement. Op de verdieping wordt het appartement centraal bereikt, waardoor er een verdeling tussen voor- en achterkamer ontstaat. Op dit nivo is de woonkamer, eetkamer en keuken gesitueerd. Vanuit de woonkamer is er zicht op de Brusselsestraat, en vanuit de eetkamer en keuken is er toegang naar een dakterras.
Op de tweede verdieping komt de trap weer centraal aan, waardoor er weer een traditionele verdeling tussen voor-en achterkamer ontstaat voor 2 slaapkamers. Op de 3de verdieping bevindt zich een grote slaapkamer plus badkamer. Op deze verdieping wordt de gehele westmuur vrij gehouden, waardoor de middeleeuwse rookkanalen en de raamopeningen in deze muur, als decor van de ruimte fungeert.

/

The design offers 2 large apartments. During the design, the major challenge was to lose as little space as possible due to unnecessary corridors, etc., because it is a very narrow and deep building.

The 2 apartments have been made accessible from a common area behind the monumental shop front. There is a requirement for the 2 apartments to be able to store bicycles on their own property. Because the plot has no back entrance, the only option is to bring the bicycles into the shed through the front door. For this reason, an indoor bicycle shed has been made, whereby the walls and doors of this space are no higher than 2.3m. As a result, the ceiling continues visually, and the nut beams remain prominent in view. The stairwell is located on all floors on the east side of the building. This limits the traffic space, and the entrances to the apartments are clearly visible from the main entrance.

Apartment 1 is located on the ground floor and has an open loft layout. Entering from the front door of the apartment, the existing monumental window, in the old rear facade of the monument, is prominent. The window is a playful element to reveal the living area behind it, but also to provide the necessary privacy.
The sanitary facilities are provided from the corridor area behind the front door, on which a mezzanine floor is placed. The mezzanine floor is a multifunctional space that offers space for a desk, guest room, etc.
Access is provided to the open loft space via the existing monumental door in the old rear facade. Despite the open space, it is characterized by the existing vaulted cellar, which remains accessible from the living area, and the new large facade with a view of the garden. This facade also provides access to a 26 meter deep garden, intended for apartment 1.

Apartment 2:
Apartment 2 or the upstairs apartment has been made accessible in relation to a common front room. The stairs on the ground floor are also the access to this apartment. On the first floor, the apartment is centrally reached, creating a division between the front and back room. The living room, dining room and kitchen are located on this level. From the living room there is a view of the Brusselsestraat, and from the dining room and kitchen there is access to a roof terrace.
On the second floor, the staircase comes back centrally, creating a traditional division between the front and back room for 2 bedrooms. On the 3rd floor is a large bedroom plus bathroom. On this floor, the entire west wall is kept free, so that the medieval flues and the window openings in this wall act as a decor for the room.